ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 23.04.2014

Звіт за 1 квартал 2014 року

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "Мiськбудiнвест"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААВ №713295
3. Дата проведення державної реєстрації 17.10.2000
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн.) 300000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 554
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель; 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах; 46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням;
10. Органи управління підприємства Дирекцiя, Генеральний директор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
д/н
2) МФО банку д/н
3) Поточний рахунок д/н
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н