ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 23.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25.03.200430/2/04ДКЦПФРцільові27.51833575Бездокументарні іменні50423312.50не виплачуються031.12.2010
Мета емiсiї - фiнансування будiвництва жилого будинку №46/11 по вул. Тургенiвськiй в м. Києвi. Спосiб розмiщення - вiдкрите. Iнформацiя щоди фактiв лiстингу/делiстингу на фондових бiржах та ринкiв обiгу вiдсутня
28.09.2007633/2/07ДКЦПФРдисконтні751500000Бездокументарні іменні11250000020не виплачуються030.03.2017
Мета емiсiї - поповнення обiгових коштiв. Спосiб розмiщення - вiдкрите. Облiгацiї включенi до котирувального списку ФБ ПФТС 2-го рiвня. Торгiвля облiгацiями здiйснюється виключно на внутрiшнiх ринках України