ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 23.10.2015

Звіт за 3 квартал 2015 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Слободян Iрина Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 379356, 24.12.1996, Ленiградським РУГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1967
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 27
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП "Мiськбудiнвест", головний бухгалтер
Опис Посадовi обов"язки та повноваження визначенi штатним розкладом емiтента. Винагороди не виплачувалися. Посад в iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний робочий стаж керi складає 29 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працює на посадi головного бухгалтера


Посада Генеральний директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чеберяк Вiталiй Борисович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 023823, 22.01.1996, Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 33
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Газова будiвельна компанiя", заступник директора
Опис Посадовi обов"язки та повноваження визначенi статутом емiтента та його штатним розкладом. Винагороди не виплачувалися. Посад в iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не ни не має. Загальний стаж роботи складає 33 роки. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах заступника директора з будiвництва* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.