ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 25.07.2016

Звіт за 2 квартал 2016 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Чеберяк Вiталiй Борисович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.07.2016

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "Мiськбудiнвест"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 31175387
4. Місцезнаходження м. Київ, 04073, Скляренка, 17
5. Міжміський код, телефон та факс 044-501-99-60, 044-463-94-30
6. Електронна поштова адреса  


II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.07.2016

(дата)


2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.bk-mbi.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.07.2016

(дата)