ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 24.04.2017

Звіт за 1 квартал 2017 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 24.04.2017
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "Мiськбудiнвест" за ЄДРПОУ 31175387
Територія   за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах за КВЕД 71.12
Середня кількість працівників 286    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2017

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 27 22
первісна вартість 1001 102 102
накопичена амортизація 1002 75 80
Незавершені капітальні інвестиції 1005 844907 856426
Основні засоби: 1010 193256 190279
первісна вартість 1011 262933 263340
знос 1012 69677 73061
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
32 32
інші фінансові інвестиції 1035 7723 7723
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1045945 1054482
II. Оборотні активи
Запаси 1100 14015 19858
Виробничі запаси 1101 12716 18789
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 1299 1069
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 4665 2308
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 149427 142813
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
58199 42338
з бюджетом 1135 27 9
у тому числі з податку на прибуток 1136 7 7
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 82389 81503
Поточні фінансові інвестиції 1160 13222 13222
Гроші та їх еквіваленти 1165 501 744
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 501 744
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 23662 23863
Усього за розділом II 1195 346107 326658
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1392052 1381140

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 300000 300000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 380
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -19084 -22308
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 280916 278072
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 652389 648503
Інші довгострокові зобов’язання 1515 54105 45454
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 706494 693957
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 30492 23434
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 53754 62824
за розрахунками з бюджетом 1620 550 1723
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 245 390
за розрахунками з оплати праці 1630 994 1529
за одержаними авансами 1635 49683 49871
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 530 706
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 268394 268634
Усього за розділом IІІ 1695 404642 409111
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 1392052 1381140

Примітки: вiдсутнi


Керівник

 

(підпис)

Бадалов О.С.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Слободян I.В.