ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 25.10.2017

Звіт за 3 квартал 2017 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiддубна Анжелiка Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВЕ, 938141, 03.09.2003, Шахтарським МВ УМВС України в Донецькiй облi
Рік народження** 1969
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 30
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Iмперiя води України", головний бухгалтер
Опис Посадовi обов"язки та повноваження визначенi штатним розкладом емiтента. Винагороди не виплачувалися. Посад в iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний робочий стаж складає 30 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працювала на посадах головного бухгалтера та фiнансового директора


Посада Генеральний директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бадалов Олександр Сергiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 359585, 25.04.2000, Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження** 1965
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 34
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор з виробництва ТОВ "БК "Мiськбудiнвест"
Опис Посадовi обов"язки та повноваження визначенi статутом емiтента та його штатним розкладом. Винагороди не виплачувалися. Посад в iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не ни не має. Загальний стаж роботи складає 34 роки. Протягом останнiх 5 рокiв працював на посадах заступника директора з будiвництва* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.