ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 06.09.2016

Особлива інформація на 06.09.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

05.09.2016ЗвільненоГенеральний директорЧеберяк Вiталiй БорисовичНС, 023853, 12.01.1996, Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл0
Зміст інформації:
Посадову особу звiльнено за рiшенням загальних зборiв учасникiв емiтента на пiдставi заяви посадової особи про звiльнення за власним бажанням. Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини. На посадi посадова особа перебувала протягом 1,5 рокiв.
05.09.2016ПризначеноГенеральний директорДробот Анатолiй IвановичМЕ, 803953, 26.12.2006, Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi0.0001
Зміст інформації:
Призначено на посададу за рiшенням загальних зборiв учасникiв емiтента. Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. На опсаду призначено на невизначений строк. Протягом останнiх п"яти рокiв займав посади менеджера та фiнанансового директора емiтента.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.