ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 04.10.2016

Особлива інформація на 04.10.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

04.10.2016ЗвільненоГенеральний директорДробот Анатолiй IвановичМЕ, 803953, 26.12.2006, Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi0.0001
Зміст інформації:
Звiльнено за рiшенням загальних зборiв учасникiв емiтента на пiдставi заяви посадової особи про звiльнення за власним бажанням. Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. На посадi працювала протягом 1 мiсяць
04.10.2016ПризначеноГенеральний директорБадалов Олександр СергiйовичСО, 359585, 25.04.2000, Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi0
Зміст інформації:
Призначено рiшенням загальних зборiв учасникiв емiтента на невизначений строк. Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду директора з виробництва емiтента

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.