ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 25.05.2017

Особлива інформація на 25.05.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Бадалов Олександр Сергiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.05.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "Мiськбудiнвест"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
4. Код за ЄДРПОУ 31175387
5. Міжміський код та телефон, факс 044-501-99-60, 044-463-94-30
6. Електронна поштова адреса vikss@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

25.05.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

----------, ------------

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.bk-mbi.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.05.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}