ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Федорченко Д.М.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

24.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "Мiськбудiнвест"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 31175387
4. Місцезнаходження Україна, Оболонський, Київ, 04073, Скляренка, 17
5. Міжміський код, телефон та факс 044-501-99-60, 463-94-30
6. Електронна поштова адреса vikss@ukr.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№73, Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

17.04.2014

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.bk-mbi.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.04.2014

(дата)