ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "Мiськбудiнвест" створено внаслiдок перетворення Дочiрнього пiдприємства "Мiськбудiнвест", яке було зареєстроване Мiнською райдержадмiнiнстрацiєю м. Києва 17.10.2000р. за №08927, iдентифiкацiйний код 31175387, та приєднання до його складу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробнича фiрма "Агропромсервiс - А", зареєстрованого Виконкомом Подiльської Ради народних депутатiв м. Києва 27.11.1995 року, перереєстрованого Вишгородською райдержадмiнiстрацiєю 30.01.2003р. за №0513, iдентифiкацiйний код 22957847. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "Мiськбудiнвест" є правонаступником Дочiрнього пiдприємства "Мiськбудiнвест", iдентифiкацiйний код 31175387, та Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробнича фiрма "Агропромсервiс - А", iдентифiкацiйний код 22957847, в частинi усiх майнових та немайнових прав i зобов'язань останнiх. Товариство дiє вiдповiдно до чинного законодавства України, Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону "Про господарськi товариства", iнших нормативно - правових актiв, цього Статуту (який є установчим документом Товариства) , а також внутрiшнiх правил, процедур, регламентiв та iнших локальних нормативних актiв
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Створено у формi ТОВ. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв немає. Змiни в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалися
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв - 201. Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв, що працюють за сумiсництвом - 13. Працiвники, що працюють на умовах договорiв цивiльно-правового характеру - 348. Працiвники, що працюють на умовах неповного робочого часу - вiдсутнi. Фонд зарплати - 16846,0 тис. грн. У порiвняннi з 2012 р. фонд зарплати пiдвищився на 4309 тис.грн. Кадрова програма, спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента, вiдсутня
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент не належить до жодного об"єднання пiдприємств
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими юридичними чи фiзичними особами
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй щодо реорганiзацiї не було
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Фiнансування дiяльностi емiтента переважно здiйснюється за допомогою емiсiї цiльових (безпроцентних) облiгацiй. Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти та нерезиденти України, згiдно з чинним законодавством України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах, що вiдiритi у зберiгачiв та в депозитарiї. Право власностi на придбанi облiгацiї власник набуває з моменту їх зарахування на його рахунок у цiнних паперах у зберiгача та пiдтверджується випискою зберiгача з цього рахунку. Власники облiгацiй мають право: -продавати, купувати облiгацiї на вторинному ринку; -подавати облiгацiї до погашення в строки, встановленi умовами випуску; -в зазначенi цiєю iнформацiєю строки погашення облiгацiй отримати вiдповiдну кiлькiсть площi в житловому будинку згiдно вiдповiдної серiї облiгацiї (одна облiгацiя дає право на отримання 0,01 квадратного метру загальної площi житлового або нежитлового примiщення); -здiйснювати iншi операцiї з облiгацiями, що не суперечать законодавству України. Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй будуть використанi для поповнення оборотних коштiв для здiйснення господарської дiяльностi емiтента по фiнансуванню будiвництва житлових будинкiв, що фiнансуються Товариством, в тому числi шляхом укладання договорiв на виконання будiвельно-монтажних робiт, придбання будiвельних товарно-матерiальних цiнностей, що будуть використанi в процесi будiвництва, а також договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв (цiнних паперiв, що можуть забезпечити таке будiвництво) та договорiв купiвлi-продажу нерухомого майна. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом обмiну облiгацiй на вiдповiдну кiлькiсть загальної площi житлового або нежитлового примiщення в житловому будинку.. Робочого капiталу для поточних потерб достатньо. Можливi шляхи покращення лiквiдностi не розроблялися
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основнi види послуг - виконання будiвельних робiт, надання послуг генерального пiдряду з будiвництва, торгiвля будiвельним матерiалами. Основнi ринки збуту та основнi клiєнти - вiтчизнянi фiзичнi та юридичнi особи. Основнi ризики в дiяльностi - фiнансовi. На будiвельному ринку м. Києва емiтент займає приблизно 5-10%. Перспективи розвитку емiтента хорощi. Рiвень впровадження нових технологiй та нових товарiв незначний. Кiлькiсть постачальникiв за основним видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об"ємi постачання - близько 10-15
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Протягом останнiх п"яти продано ряд об"єктiв нерухомостi, зокрема квартири та нежилi примiщення в будинках, якi збудованi товариством. Значних iнвестицiй або придбань емiтент не планує
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Емiтент не укладав правовчинiв з власниками iстотної участi
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Iнформацiя про вартiсть основних засобiв емiтента зазначена в окремiй частинi цього звiту. Мiсцезнаходження будiвель та споруд - м. Київ, вул. Промислова, 4, м. Київ, вул. Освiти, 3-а; м. Київ, вул. Тургенєвська, 46/11; м. Київ, вул. Гетьмана, 30-Б. Машини, обладнання та траснпортнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням емiтента. Екологiчнi фактори не можуть позначитися на використаннi активiв емiтента. Планiв щодо нового капiтального будiвництва у емiтента немає
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Проблем, якi значно впливають на дiяльнiсть емiтента немає. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень значна
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; не виплачувалися
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фiнансування дiяльностi емiтента переважно здiйснюється за допомогою емiсiї цiльових (безпроцентних) облiгацiй. Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти та нерезиденти України, згiдно з чинним законодавством України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах, що вiдiритi у зберiгачiв та в депозитарiї. Право власностi на придбанi облiгацiї власник набуває з моменту їх зарахування на його рахунок у цiнних паперах у зберiгача та пiдтверджується випискою зберiгача з цього рахунку. Власники облiгацiй мають право: -продавати, купувати облiгацiї на вторинному ринку; -подавати облiгацiї до погашення в строки, встановленi умовами випуску; -в зазначенi цiєю iнформацiєю строки погашення облiгацiй отримати вiдповiдну кiлькiсть площi в житловому будинку згiдно вiдповiдної серiї облiгацiї (одна облiгацiя дає право на отримання 0,01 квадратного метру загальної площi житлового або нежитлового примiщення); -здiйснювати iншi операцiї з облiгацiями, що не суперечать законодавству України. Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй будуть використанi для поповнення оборотних коштiв для здiйснення господарської дiяльностi емiтента по фiнансуванню будiвництва житлових будинкiв, що фiнансуються Товариством, в тому числi шляхом укладання договорiв на виконання будiвельно-монтажних робiт, придбання будiвельних товарно-матерiальних цiнностей, що будуть використанi в процесi будiвництва, а також договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв (цiнних паперiв, що можуть забезпечити таке будiвництво) та договорiв купiвлi-продажу нерухомого майна. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом обмiну облiгацiй на вiдповiдну кiлькiсть загальної площi житлового або нежитлового примiщення в житловому будинку.. Робочого капiталу для поточних потерб достатньо. Можливi шляхи покращення лiквiдностi не розроблялися
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; всi укладенi протягом звiтного року договори, виконанi
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); В умовах кон*юктури ринку нерухомостi Києва, зростаючої потреби в збiльшеннi житлового фо нду за рахунок будiвництва житла пiдвищеної комфортностi, перспективи дiяльностi емiтента на поточний та наступнi роки можливо оцiнити як такi, що мають тенденцiю до динамiчного зроста ння обсягiв капiтального будiвництва, разом iз значним зростанням ринкiв збуту супутнiх робiт
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiджень i розробок емiтент не здiйснює
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; судовi справи вiдсутнi
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. вiдсутня