ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 238921 228008 0 0 238921 228008
будівлі та споруди 234338 222359 0 0 234338 222359
машини та обладнання 2021 2489 0 0 2021 2489
транспортні засоби 1928 2507 0 0 1928 2507
інші 634 653 0 0 634 653
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 238921 228008 0 0 238921 228008
Опис На балансi Товариства станом на 31.12.2013 р. облiковуються основнi засоби, вартiсть яких складає: первинна - 19987 тис. грн., залишкова - 238921 тис. грн., знос - 5079 тис. грн. степiнь зносу - 25%, степiнь використання - 75%. Суттєвих змiн вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на пiдставi первинних документiв по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та установку. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкованi за групами передбаченими П(С)БО - 7. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним їх синтетичного облiку. Обмеження щодо користування власним майном емiтента вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 306546 306775
Статутний капітал (тис.грн.) 300000 300000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 300000 300000
Опис Вартiсть чистих активiв згiдно п.4 ст.144 ЦКУ повинна бути бiльше статутного фонду (капiталу) товариства. К6 = Ф1 (р.080+р. 260 + р.270)-Ф1(р.430+р.480+р.620+р.630) = 306 546. На кiнець 2012 року цей показник складає 306 546 тис. грн.
Висновок Вiдповiдає вимогам п.4 ст.144 Цивiльного кодексу України