ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Федорченко Дмитро Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 138015 , 11.07.2002, Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження** 1949
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "БК "Мiськбудiнвест", директор з будiвництва
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.12.2007, до переобрання
9) опис Посадовi обов"язки та повноваження визначенi статутом емiтента та його штатним розкладом. Винагороди не виплачувалися. Посад в iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не ни не має. Стаж енрiвної роботи складає 38 рокiв на посадах директора з будiвництва, головного iнженера та виконроба


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Слободян Iрина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 379356, 24.12.1996, Ленiнградським РУГУ МВС України в м. КИєвi
4) рік народження** 1967
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП "Мiськбудiнвест", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 01.07.2004, до переобрання
9) опис Посадовi обов"язки та повноваження визначенi штатним розкладом. емiтента Винагороди не виплачувалися. Посад в iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної робота складає 12 рокiв на посадах головного бухгалтера


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.