ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Чеберяк В.Б.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

09.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "Мiськбудiнвест"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 31175387
4. Місцезнаходження Україна, 04073, м. Київ, Оболонський, Київ, Скляренка, 17
5. Міжміський код, телефон та факс 044-501-99-60, 4639430
6. Електронна поштова адреса vikss@ukr.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.04.2015

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

09.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.bk-mbi.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

15.04.2015

(дата)