ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 256266 262608 0 0 258266 262608
будівлі та споруди 249377 249377 0 0 249377 349377
машини та обладнання 3811 6682 0 0 3811 6682
транспортні засоби 3922 4383 0 0 3922 4383
інші 1156 2166 0 0 1156 2166
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 258266 262608 0 0 258266 262608
Опис На балансi Товариства станом на 31.12.2014 р. облiковуються основнi засоби, вартiсть яких складає: первинна - 19987 тис. грн., залишкова - 262608 тис. грн., знос - 4342 тис. грн. степiнь зносу - 2%, степiнь використання - 98%. Суттєвих змiн вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на пiдставi первинних документiв по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та установку. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкованi за групами передбаченими П(С)БО - 7. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним їх синтетичного облiку. Обмеження щодо користування власним майном емiтента вiдсутнi

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 306775 307616
Статутний капітал (тис.грн.) 300000 300000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 300000 300000
Опис Вартiсть чистих активiв згiдно п.4 ст.144 ЦКУ повинна бути бiльше статутного фонду (капiталу) товариства. К6 = Ф1 (р.080+р. 260 + р.270)-Ф1(р.430+р.480+р.620+р.630) = 306 775. На кiнець 2013 року цей показник складає 307 616 тис. грн
Висновок Вiдповiдає вимогам п.4 ст.144 Цивiльного кодексу України