ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "АФ "Юрхолдiнг-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32736376
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04107, м. Київ, вул. Татарська 7, к. 54
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3488, 25.11.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** --------------------, -------------------, --------------------, --------------------
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКБУДIНВЕСТ» станом на 31.12.2014 року 20 березня 2015 року м. Київ Згiдно договору № 15/12 вiд 04.03.2015 р. аудитором Прокопчуком К.Ю. Аудиторської фiрми ТОВ «Юрхолдiнг-Аудит», яка здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 3488, виданого Рiшенням Аудиторської палати вiд 25.11.2004 р. та продовжено Рiшенням № 302/3 вiд 30.10.2014 р. до 30.10.2019 р., проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКБУДIНВЕСТ» за 2014 рiк. 1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Мiсцезнаходження Аудиторської фiрми ТОВ «Юрхолдiнг-Аудит»: Юридична адреса: м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54 Телефон/факс – 223-93-20. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, згiдно рiшенню АПУ № 304/4 вiд 24.12.2014 року, № 0519 яке чинне до 31.12.2019 року. Перевiрка проводилась з 10 березня по 20 березня 2015 р. 2. Основнi вiдомостi про емiтента Таблиця 1 Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКБУДIНВЕСТ» Скорочене найменування ТОВ «БК «МIСЬКБУДIНВЕСТ» Iдентифiкацiйний код юридичної особи 31175387 Органiзацiйно-правова форма за КОПФГ 240 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Правовий статус суб’єкта Юридична особа Серiя та номер Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Серiя ААВ № 713295 Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 17.10.2000 р. № 1 069 120 0000 001126 Мiсце проведення реєстрацiйної дiї Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя Мiсцезнаходження за КОАТУУ 8038000000, 04073, м. Київ, Оболонський район, вулиця Семена Скляренка, будинок 17 Серiя та номер Лiцензiї (Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України) Господарська дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з додатком) Дата прийняття рiшення та номер наказу про видачу лiцензiї Строк дiї лiцензiї Дата видачi лiцензiї Серiя АД № 040218 11 липня 2012 р. № 19-Л З 11 липня 2012 р. по 11 липня 2017 р. 13 липня 2012 р. Телефон 0667165666 3. Основнi види дiяльностi Таблиця 2 Код за КВЕД Вид дiяльностi 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 23.61 Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва 46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням 68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах 4. Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї: 1. Баланс станом на 31.12.2014 р. 2. Звiт про фiнансовi результати за 2014рiк. 3. Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк. 4. Звiт про власний капiтал за 2014 рiк. 5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. 6. Оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансовим рахункам за 2014 рiк, журнали-ордери за 2014 рiк. 7. Аналiтичнi данi по балансовим рахункам за 2014 рiк. 5. Опис аудиторської перевiрки Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». Цi стандарти зобов’язують планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку i суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Ми виконали аудит фiнансової звiтностi ТОВ «БК «МIСЬКБУДIНВЕСТ» (далi – Товариство), що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2014 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку, забезпечення фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених первинних документiв, регiстрiв i звiтностi покладається на керiвника товариства. Товариством забезпечується дотримання єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Бухгалтерський облiк Товариства за перiод, що перевiрявся, вiвся автоматизовано iз застосуванням комп’ютерної програми. При веденi облiку Товариством обрана журнально-ордерна система облiку та методологiя бухгалтерського облiку, що вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV. Вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi», основнi принципи, методи i процедури, що використовувалися товариством для ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi, визначенi наказом про облiкову полiтику вiд 03 сiчня 2014 року. Бухгалтерський облiк Товариства у перiод, що перевiрявся, здiйснювався iз використанням робочого Плану рахункiв, розробленого на основi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291. Iнвентаризацiя активiв та зобов’язань Товариством проводилась на кiнець фiнансового 2014 року, що вiдповiдає вимогам п. 1 статтi 10 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 року № 996. Вiдповiдно до положень Статуту Товариство самостiйно складає Баланс, проводить бухгалтерський та статистичний облiк, формує фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Ведення бухгалтерського облiку Товариства у цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV та Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку. Однак, мають мiсце окремi невiдповiдностi, якi висвiтленi у вiдповiдних параграфах цього висновку. 6. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Це включає розробку, запровадження i пiдтримання системи внутрiшнього контролю, необхiдної для складання та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих помилок внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй; вибiр i застосування належної облiкової полiтики та здiйснення бухгалтерських оцiнок, доцiльних в умовах, що склалися. 7. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi. Нашим обов’язком є надання висновку стосовно зазначеної фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професiйної етики та спланували i провели аудиторську перевiрку таким чином, щоб отримати достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок. Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказiв стосовно сум i iнформацiї, що розкриваються у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур здiйснюється на розсуд аудитора, що включає оцiнку ризику iстотного викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй. При оцiнцi цього ризику аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю, що застосовується для складання i достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою планування необхiдних, за даних умов, процедур аудиту, а не з метою надання висновку щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю. Аудит також включає аналiз застосованих принципiв бухгалтерського облiку та обґрунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також аналiз загального представлення фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i належними для формування аудиторського висновку. 8. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. 9. Висновки щодо окремих питань розкриття iнформацiї 9.1. Розкриття iнформацiї за видами активiв 9.1.1 Облiк необоротних активiв Товариство здiйснює облiк основних засобiв згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (далi - П(С)БО 7) та Методичними рекомендацiями з бухгалтерського облiку основних засобiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 вересня 2003 р. № 561. Аналiтичний облiк вiдповiдає даним синтетичного облiку. Первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв визначена у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 7. Амортизацiя основних засобiв в бухгалтерському i податковому облiку здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї. Вартiсть основних засобiв приведена у вiдповiднiсть з вимогами П(С)БО 7 «Основнi засоби» та станом на 31.12.2014 року становить: первiсна вартiсть основних засобiв Товариства – 262 608 тис. грн., залишкова вартiсть – 219 042 тис. грн., знос основних засобiв станом на 31.12.2014 року становить 43 566 тис. грн. Облiк операцiй з основними засобами проводиться вiдповiдно до вимог нормативних документiв. Облiк нематерiальних активiв Товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 8 «Нематерiальнi активи». Товариством нараховується знос iз застосуванням прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї. Вартiсть нематерiальних активiв приведена у вiдповiднiсть з вимогами П(С)БО 8 «Нематерiальнi активи» та станом на 31.12.2014 року становить: первiсна вартiсть нематерiальних активiв Товариства – 98 тис. грн., залишкова вартiсть – 57 тис. грн., накопичена амортизацiя станом на 31.12.2014 року становить 41 тис. грн. Витрати на придбання, створення матерiальних та нематерiальних необоротних активiв облiковується Товариством на рахунку 15 «Капiтальнi iнвестицiї», що вiдповiдає вимогам Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291. Станом на 31.12.2014 р. на Балансi Товариства облiковується незавершенi капiтальнi iнвестицiї у розмiрi 643 127 тис. грн. 9.1.2 Облiк фiнансових iнвестицiй Товариство здiйснює облiк фiнансових iнвестицiй згiдно з вимогами П(С)БО 12 «Фiнансовi iнвестицiї», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 р. № 91. Станом на 31.12.2014 р. на Балансi Товариства облiковується 7752 тис. грн. довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi вiдображенi у рядку 1030 Балансу у сумi 29 тис. грн., та у рядку 1035 – у сумi 7 723 тис. грн. Облiк цих активiв Товариство здiйснює на таких субрахунках: 141 «Iнвестицiї пов’язаним сторонам за методом облiку участi в капiталi» у сумi 29 тис. грн., та 143 «Iнвестицiї непов’язаним сторонам» у розмiрi 7 723 тис. грн. 9.1.3 Облiк запасiв Товариство здiйснює облiк запасiв згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 «Запаси», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.07.1999 р. № 246 (далi – П(С)БО 9 «Запаси»). Первiсна вартiсть запасiв визначається вiдповiдно до П(С)БО 9 «Запаси». У разi продажу, вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi запасiв застосовується метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Станом на 31.12.2014 р. запаси на Балансi Товариства складають суму 20 695 тис. грн., з них: виробничi запаси – 19 459 тис. грн., товари – 1 236 тис. грн., що вiдповiдає даним аналiтичного та синтетичного облiку. 9.1.4 Облiк дебiторської заборгованостi Облiк дебiторської заборгованостi Товариства ведеться вiдповiдно до П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р. № 237. Згiдно iз П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть» поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включається до пiдсумку Балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу повинна розраховуватись величина резерву сумнiвних боргiв. Дебiторська заборгованiсть вiдображена в складi активiв Товариства i на 31.12.2014 року складає 341 231 тис. грн. Дебiторську заборгованiсть в розрiзi статей мiстить нижченаведена таблиця 3. Таблиця 3 Рядок Балансу Назва статтi Сума, тис. грн. 1125 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги чиста реалiзацiйна вартiсть 258 580 1135 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 204 1155 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 82 447 Всього 341 231 Зауважимо, що у Балансi Товариства станом на 31.12.2014 р. не вiдображено резерву сумнiвних боргiв, хоча створення резерву передбачено Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть». Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi, вiдповiдно до П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть» – це сума поточної дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Станом на 31.12.2014 року на балансi Товариства облiковуються векселi одержанi у сумi 82 324 тис. грн. (1120 рядок Балансу). Станом на 31.12.2014 року на балансi Товариства облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицiї у сумi 20 122 тис. грн. ( 1160 рядок Балансу). 9.1.5 Облiк грошових коштiв Облiк грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi Товариство здiйснює на субрахунках бухгалтерського облiку: 301 «Готiвка в нацiональнiй валютi» та 311 «Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi», 312 «Поточнi рахунки в iноземнiй валютi» 313 «Iншi рахунки в банку в нацiональнiй валютi». Станом на 31.12.2014 року залишок коштiв в нацiональнiй валютi на розрахункових рахунках Товариства становить 6 414 тис. грн. (1167 рядок Балансу). Таким чином, у бухгалтерському облiку i звiтностi активи Товариства у всiх суттєвих аспектах представленi, класифiкованi й оцiненi згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї облiку та звiтностi в Українi. 9.2. Розкриття iнформацiї про зобов’язання Товариство здiйснює облiк зобов’язань у вiдповiдностi iз вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20. Зобов’язання вiдображенi у складi пасивiв Товариства i згiдно з даними Балансу станом на 31.12.2014 р. їх розмiр становить 1 074 425 тис. грн. Зобов’язання складаються з довгострокових та поточних зобов’язань, показники яких мiстить нижченаведена таблиця (Таблиця 4). Таблиця 4 Рядок балансу Назва статтi Сума, тис. грн. 1510 Довгостроковi кредити банкiв 696 679 1515 Iншi довгостроковi зобов’язання 105 261 1605 Векселi виданi 38 272 1615 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 58 605 1620 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 272 1625 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з страхування 572 1630 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 1194 1690 Iншi поточнi зобов’язання 173 570 Всього: 1 074 425 Пунктом 4 П(С)БО 11 «Зобов’язання» передбачено, що забезпечення – це зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. Вiдповiдно до п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання» забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на: виплату вiдпусток працiвникам; додаткове пенсiйне забезпечення; реструктуризацiю; виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактiв тощо. Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разi потреби, коригується (збiльшується або зменшується). У разi вiдсутностi ймовiрностi вибуття активiв для погашення майбутнiх зобов'язань сума такого забезпечення пiдлягає сторнуванню. Товариство не створює забезпечення на оплату вiдпусток. 9.3. Облiк витрат виробництва та обiгу У бухгалтерському облiку Товариства витрати виробництва та обiгу вiдображаються згiдно iз П(С)БО 16 «Витрати», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 р. № 318. За 2014 рiк до складу операцiйних витрат дiяльностi Товариства вiдносились: матерiальнi витрати, витрати на оплату працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiя, iншi операцiйнi витрати. Матерiальнi затрати за 2014 рiк склали 141 тис. грн., витрати на оплату працi – 8 918 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи – 3 218 тис. грн., амортизацiя – 13 329 тис. грн., iншi операцiйнi витрати – 7 673 тис. грн. Витрати майбутнiх перiодiв у Товариства станом на 31.12.2014 року складають 15 420 тис. грн. 9.4. Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства На пiдставi наданих Товариством документiв, а саме: Статутних документiв та iнших, зроблено висновок, що власний капiтал Товариства в усiх суттєвих аспектах представлений, класифiкований й оцiнений згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї облiку та звiтностi в Українi. Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКБУДIНВЕСТ» створено внаслiдок перетворення Дочiрнього пiдприємства «Мiськбудiнвест» (далi – Товариство), яке було зареєстроване Мiнською райдержадмiнiстрацiєю м. Києва 17.10.2000 р. за № 08927, iдентифiкацiйний код 31175387, та приєднання до його складу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробнича фiрма «Агропромсервiс – А», зареєстрованого Виконкомом Подiльської Ради народних депутатiв м. Києва 27.11.1995 року, перереєстрованого Вишгородською райдержадмiнiстрацiєю 30.01.2003 р. за № 0513, iдентифiкацiйний код 22957847. Товариство є правонаступником Дочiрнього пiдприємства «Мiськбудiнвест», iдентифiкацiйний код 31175387, та Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробнича фiрма «Агропромсервiс – А», iдентифiкацiйний код 22957847, в частинi усiх майнових та немайнових прав i зобов’язань останнiх. Статутний капiтал Товариства був сформований таким чином: Таблиця 5 Дата № документа Сума, грн. Засновник 25.05.2001 Платiжне доручення 110 30 000,00 ТОВ «Енвiл» 01.07.2004 Статутний капiтал АПС 390,00 Дробот А.I. 01.07.2004 Статутний капiтал АПС 1 260,00 Дробот В.I 01.04.2005 ПКО 1 350,00 Дробот В.I. 28.02.2008 Платiжне доручення 129 32 000,00 ТОВ «Енвiл» 14.06.2010 Платiжне доручення 559-594 70 052 040,00 ТОВ «Енвiл» 15.06.2010 Платiжне доручення.595-660 128 428 740,00 ТОВ «Енвiл» 15.06.2010 Платiжне доручення.662 1 459 220,00 ТОВ «Енвiл» 09.12.2011 Платiжне доручення 14437 -4 000,00 ТОВ «Енвiл» 17.12.2012 Платiжне доручення 1991-1999 9 000 000,00 ТОВ «Енвiл» 17.12.2012 Платiжне доручення 11000-11043 44 000 000,00 ТОВ «Енвiл» 17.12.2012 Платiжне доручення 11566 770 000,00 ТОВ «Енвiл» 18.12.2012 Платiжне доручення 11044-11090 46 230 000,00 ТОВ «Енвiл» Всього 300 000 000,00 Статут Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКБУДIНВЕСТ» затверджено у новiй редакцiї вiд 03.12.2012 року, номер запису 10691050023001126. Учасниками Товариства є: Юридична особа - резидент – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕНВIЛ», зареєстроване Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 14.09.1999 р., за № 1.070 145 0000 044 578, код ЄДРПОУ 30550772, мiсцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кiквiдзе,18; Фiзична особа громадянин України – Дробот Володимир Iванович, паспорт СО № 789905, виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi 07.02.2002 р., що мешкає за адресою: м. Київ, котедж № 17, вул. Курортна,9, корп. 17, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб – платникiв 2356313597. Фiзична особа громадянин України – Дробот Анатолiй Iванович, паспорт МЕ № 803953, виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi 26.12.2006 р., що мешкає за адресою: м. Київ, котедж № 17, вул. Курортна, 9, корп.17, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб – платникiв 2484313395. Частки в Статутному капiталi розподiляються наступним чином: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕНВIЛ» - 299 998 000,00 грн. (двiстi дев’яносто дев’ять мiльйонiв дев’ятсот дев’яносто вiсiм тисяч гривень 00 коп.), що становить 99,9993% статутного (складеного) капiталу; Дробот Володимир Iванович – 1610,00 грн. (одна тисяча шiстсот десять гривень 00 коп.), що становить 0,0006% статутного (складеного) капiталу; Дробот Анатолiй Iванович – 390,00 грн. (триста дев’яносто гривень 00 коп.), що становить 0,0001% статутного (складеного) капiталу Товариства. Розмiр статутного капiталу Товариства вiдповiдає установчим документам та складає 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень. Таким чином, станом на 31 грудня 2013 року статутний капiтал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКБУДIНВЕСТ» сформовано та сплачено грошовими коштами в повному обсязi на загальну 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень. Розмiр статутного капiталу зазначеного у Балансi Товариства станом на 31.12.2014 р. 300 000 тис. грн. Розмiр статутного капiталу, зафiксованого у Статутi Товариства, вiдповiдає розмiру статутного капiталу, зазначеному у Балансi Товариства. Синтетичний та аналiтичний облiк Статутного капiталу ведеться у вiдповiдних регiстрах бухгалтерського облiку на пiдставi статутних документiв. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2014 року становить 7 616 тис. грн. Розмiр нерозподiленого прибутку вiдповiдає дiйсним даним. 9.5. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 144 «Статутний капiтал товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю» Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 4 передбачено, що: „...Якщо пiсля закiнчення другого чи кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу i зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рiшення про внесення додаткових вкладiв. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд визначеного законом мiнiмального розмiру статутного капiталу, товариство пiдлягає лiквiдацiї…». Для визначення вартостi чистих активiв було складено розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 «Баланс», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. № 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. № 396/3689. Станом на 31.12.2014 р. вартiсть чистих активiв становила 307 616 тис. грн., при оголошеному статутному капiталi 300 000 тис. грн. Станом на 31.12.2014 року вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам ст. 144 Цивiльного кодексу. 9.6. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку Фiнансовi результати дiяльностi, якi вiдображенi у звiтностi Товариства, вiдповiдають дiйсним даним звiтного перiоду. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визначено згiдно iз вимогами П(С)БО 15 «Дохiд», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 р. № 290. Для перевiрки надано достатньо документiв, що дають можливiсть пiдтвердити достовiрнiсть даних про виручку вiд реалiзацiї продукцiї, правильнiсть класифiкацiї та оцiнки доходу. Ми зiбрали достатньо доказiв пiдтверджуючих, що звiт про фiнансовi результати складений правильно i достовiрно вiдображає прибуток у сумi 841 тис. грн. Данi, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Товариства, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку. Iнформацiя, вiдображена в окремих формах звiтностi, не суперечить одна однiй. 10. Розкриття iнформацiї про дiї, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». 1. Аудитори зазначають, що Товариством отримано кредити на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента, а саме: Таблиця 6 Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу станом на 31.12.2013 року (тис. грн.) Вiдсоток за користування коштами (вiдсоток рiчних) Дата погашення Кредити банку X 696 679 X X у тому числi(за кожним кредитом): кредит ПАТ "Агрокомбанк" 26.12.2011 30 114 16,0 20.06.2017 кредит АТ "Ощадбанк" 30.05.2008 83 220 10,0 12.06.2019 кредит АТ "Ощадбанк" 27.02.2009 181 759 10,0 12.06.2019 кредит АТ "Ощадбанк" 26.06.2009 111 756 10,0 12.08.2017 кредит АТ "Ощадбанк" 18.06.2012 289 830 10,0 17.06.2019 У 2014 роцi Товариство отримало позики за вказаними кредитними договорами у сумi 150 696 тис. грн. Погашено позик у сумi 34 745 тис. грн. Прострочена заборгованiсть за вказаними кредитами вiдсутня. На нашу думку, вищевказана iнформацiя може вплинути на фiнансово – господарський стан Товариства. 2. Прийнято рiшення про переведення цiнних паперiв з бiржового реєстру до Списку позалiстингових цiнних паперiв: Дiя (лiстинг/делiстинг або змiна рiвня лiстингу): делiстинг; Найменування фондової бiрж: ПФТС; Дата дiї: Дата, коли емiтенту стало вiдомо чи коли вiн мав дiзнатися про делiстинг його цiнних паперiв - 03.02.2015; Вид цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: Облiгацiя пiдприємства дисконтна; Номiнальна вартiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 75 грн.; Кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 1500000; Частка вiд розмiру статутного капiталу, яку складають цiннi папери, щодо яких вчинена дiя (у вiдсотках): 37.5; Дата реєстрацiї випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 28.09.2007; Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 633/2/07; Найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: ДКЦПФР; Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: Облiгацiя пiдприємства дисконтна бездокументарна iменна. Висновок Ми провели аудиторську перевiрку балансу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКБУДIНВЕСТ», що додається, станом на 31.12.2014 р., а також звiту про фiнансовi результати, звiту про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал та примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк. Зауважимо, що Товариством станом на 31.12.2014 р. не створено резерву сумнiвних боргiв, хоча створення резерву передбачено Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть». Товариство не створює забезпечення на оплату вiдпусток. Однак, аудитори зазначають, що створення забезпечення на виплату вiдпусток передбачено вимогами П(С)БО 11 «Зобов’язання». На нашу думку, за винятком впливу iнформацiї, викладеної в попереднiх абзацах аудиторського висновку, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКБУДIНВЕСТ» станом на 31 грудня 2014 р., а також результати його фiнансової дiяльностi за 2014 рiк. Фiнансова звiтнiсть складена у повному обсязi згiдно з Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку i вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV. Аналiз показникiв фiнансового стану Товариства Показники фiнансового стану Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКБУДIНВЕСТ». Таблиця 7 № з/п Показники Орiєнтовне значення показника Значення показникiв станом на: 31.12.2013 р. 31.12.2014 р. 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, К1 0,25 – 0,5 збiльшення 0,06 0,10 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття), К2 1,0 – 2,0 збiльшення 1,90 1,82 3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї), К3 0,25 - 0,5 збiльшення 0,24 0,22 4 Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом, К4 1,0 – 0,5 зменшення 3,10 3,49 5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв 0< збiльшення 0 0 Методика розрахунку показникiв фiнансового стану Товариства. Таблиця 8 № з/п Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану Орiєнтовне значення показника 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, К1 Ф.1(р.1160+р.1165)/ф.1 (р.1695-р.1170) 0,25 – 0,5 збiльшення 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття), К2 Ф.1 (р.1195-р.1170) / ф.1 (р.1695-р.1665) 1,0 – 2,0 збiльшення 3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї), К3 Ф.1 р.1495 / ф.1 р.1900 0,25 - 0,5 збiльшення 4 Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом, К4 Ф.1(р.1595+р.1695)/ф.1 р.1495 1,0 – 0,5 зменшення 5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф2 р.2350 ф1 (р.1300 (гр.3) + р. 1300 (гр.4))/2 0< збiльшення Примiтка: ф.1 – “Баланс пiдприємства”, ф.2 – “Звiт про фiнансовi результати” Фiнансовий стан Товариства характеризується основними показниками, що розрахованi на пiдставi даних фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКБУДIНВЕСТ» станом на 31.12.2014 року (Таблиця 7). Методику розрахунку цих показникiв та їх оптимальне значення для формулювання висновкiв по фiнансовому стану Товариства мiстить Таблиця 8. Аналiз лiквiдностi дозволяє визначити спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов’язання. Так, коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Значення цього показника за даними Балансу Товариства станом на 31.12.2014 року становить 0,10, та станом 31.12.2013 – 0,06. Значення показника за результатами 2014 р. свiдчить про те, що борги Товариства можуть бути погашенi негайно на 10 %. Вказаний показник знаходиться нижче межi нормативного значення, i в порiвняннi з попереднiм роком збiльшився на 0,04. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов’язань. Значення цього показника за даними Балансу Товариства станом на 31.12.2014 р. знаходиться в межах нормативного значення i становить 1,82. Порiвняно з показником аналогiчного перiоду попереднього року, значення показника зменшилось на 0,08. Значення показника свiдчить про те, що Товариство має достатню кiлькiсть ресурсiв для погашення поточних зобов’язань протягом року. Надалi розглянемо платоспроможнiсть (фiнансову стiйкiсть) Товариства. Аналiз платоспроможностi Товариства характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв Товариства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi Товариства. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Значення цього показника за даними Балансу Товариства знаходиться нижче межi нормативного значення i станом на 31.12.2014 року становить 0,22. Це свiдчить про те, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть переважно за рахунок позикового капiталу. За аналогiчний звiтний перiод 2013 р. (станом на 31.12.2013 р.) значення цього показника дорiвнювало розмiру 0,24. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Значення цього показника за даними Балансу станом на 31.12.2014 р. становить 3,49, що вище нормативного значення. Цей показник свiдчить про те, що Товариство не покриває зобов’язання за рахунок власного капiталу та його дiяльнiсть є залежною вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку пiдприємства до середньорiчної вартостi активiв i характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства. Значення цього показника за даними Балансу станом на 31.12.2014 р. становить 0, що свiдчить про неефективне використання активiв Товариством. Таким чином, пiдсумовуючи результати проведеного аналiзу фiнансового стану Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКБУДIНВЕСТ» констатуємо, що станом на 31.12.2014 р.: - значення абсолютної лiквiдностi у порiвняннi з попереднiм роком збiльшилось та борги Товариства можуть бути погашенi негайно на 10 %; - Товариство має достатню кiлькiсть ресурсiв для погашення поточних зобов’язань протягом року; - Товариство здiйснює свою дiяльнiсть переважно за рахунок позикового капiталу, про що свiдчать показники фiнансової стiйкостi (автономiї); - Товариство не покриває зобов’язання за рахунок власного капiталу та його дiяльнiсть є залежною вiд зовнiшнiх джерел фiнансування; - Товариство неефективно використовує власнi активи. Генеральний директор Аудиторської фiрми ТОВ «Юрхолдiнг-Аудит» К.Ю. Прокопчук
--------------------------------
----------------------------------------
-----------------------------