ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 15.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельна компанiя "Мiськбудiнвест"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААВ №713295
3. Дата проведення державної реєстрації 17.10.2000
4. Територія (область)* м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 300000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 0
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

68.10 - купiвля та продаж власного нерухомого майна

68.20 - надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

1. Загальнi збори учасникiв
2. Генеральний директор

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ГОУ АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку 300465
3) Поточний рахунок 26007301948
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ГОУ АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку 300465
6) Поточний рахунок 26007301948