ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 219042 206818 0 0 219042 206818
будівлі та споруди 249038 198352 0 0 249038 198352
машини та обладнання 5028 4739 0 0 5028 4739
транспортні засоби 2492 2325 0 0 2492 2325
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 1484 1402 0 0 1484 1402
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 219042 206818 0 0 219042 206818
Опис На балансi Товариства станом на 31.12.2015 р. облiковуються основнi засоби, вартiсть яких складає: первинна - 263837 тис. грн., залишкова - 206818 тис. грн., знос - 57019 тис. грн. степiнь зносу - 2%, степiнь використання - 98%. Суттєвих змiн вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на пiдставi первинних документiв по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та установку. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкованi за групами передбаченими П(С)БО - 7. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним їх синтетичного облiку. Обмеження щодо користування власним майном емiтента вiдсутнi

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 307616 311179
Статутний капітал (тис.грн.) 300000 300000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 300000 300000
Опис Вартiсть чистих активiв згiдно п.4 ст.144 ЦКУ повинна бути бiльше статутного фонду (капiталу) товариства. К6 = Ф1 (р.080+р. 260 + р.270)-Ф1(р.430+р.480+р.620+р.630) = 306 775. На кiнець 2015 року цей показник складає 311 179 тис. грн
Висновок Вiдповiдає вимогам п.4 ст.144 Цивiльного кодексу України