ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 262934 193257 0 0 262934 193257
будівлі та споруди 250051 18594 0 0 250051 185941
машини та обладнання 6895 4258 0 0 6895 4258
транспортні засоби 3826 1719 0 0 3826 1719
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 2162 1339 0 0 2162 1339
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 262934 193257 0 0 262934 193257
Опис На балансi Товариства станом на 31.12.2016 р. облiковуються основнi засоби, вартiсть яких складає: первинна - 262 934 тис. грн., залишкова - 193 257тис. грн., знос - 69 676 тис. грн. степiнь зносу - 27%, степiнь використання - 73%. Суттєвих змiн вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на пiдставi первинних документiв по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та установку. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкованi за групами передбаченими П(С)БО - 7. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним їх синтетичного облiку. Обмеження щодо користування власним майном емiтента вiдсутнi

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 280916 311179
Статутний капітал (тис.грн.) 300000 300000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 300000 300000
Опис Вартiсть чистих активiв згiдно п.4 ст.144 ЦКУ повинна бути бiльше статутного фонду (капiталу) товариства. К6 = Ф1 (р.080+р. 260 + р.270)-Ф1(р.430+р.480+р.620+р.630) = 280 916. На кiнець 2015 року цей показник складає 311 179 тис. грн
Висновок Не вiдповiдає вимогам п.4 ст.144 Цивiльного кодексу України