ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "АФ "Iмона-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23500277
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, проспект Бажана, буд. 26 офiс 95
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0791, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 341, П, 000341, 25.01.2016, 24.09.2020
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "МIСЬКБУДIНВЕСТ» СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ Київ - 2017 Учасникам ТОВ "БК "МIСЬБУДIНВЕСТ", для подання в Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв та фондового ринку Ми провели аудит фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "МIСЬКБУДIНВЕСТ», що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2016 року i звiт про сукупнi прибутки та збитки, звiт про змiни у власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання субєктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки: На думку аудитора, до модифiкацiї аудиторської думки призвiв вплив можливих коригувань, що могли б бути потрiбними з наступних питань: 1) Довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицiї (в акцiї та iнвестицiйнi сертифiкати) вартiстю 20977 тис. грн. станом на 31 грудня 2016 року, що складає 6,1% активiв балансу, облiковуються Товариством по собiвартостi. Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi, переоцiнка довгострокових фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства за методом участi в капiталi на пiдставi фiнансової звiтностi асоцiйованих пiдприємств не була здiйснена Товариством у 2016 роцi. Все вищенаведене є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок зазначених фiнансових iнструментiв; 2) Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань Товариства станом на 31.12.2016 року. На думку аудитора, до модифiкацiї аудиторської думки призвiв вплив коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б ми були в змозi бути присутнi при iнвентаризацiї активiв та зобов’язань. На думку аудитора вплив змiни в оцiнках може бути значним, проте не всеохоплюючим для фiнансової звiтностi. Умовно-позитивна думка За винятком можливого впливу питання, що розкрите в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки» фiнансова звiтнiсть надає правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "МIСЬКБУДIНВЕСТ», справедливо та достовiрно вiдображає результати дiяльностi, рух власного капiталу та рух грошових коштiв Товариства за 2016 рiк згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам чинного законодавства, нормативним актам, аналiтичному облiку та первинним документам Товариства. Аудитор Величко О.В. (сертифiкат аудитора серiя А № 005182, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 109 вiд 23.04.2002 року, продовжений рiшенням Аудиторської палати України № 249/3 вiд 26.04.2012 року до 23.04.2017 року; свiдоцтво Українського iнституту розвитку фондового ринку Київського нацiонального економiчного унiверситету про закiнчення курсiв та складання iспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фiнансової звiтностi професiйних учасникiв фондового ринку», видане Величко Ользi Володимирiвнi вiд 19.12.2013 року, протокол № 1, серiя АФР №13/00019) Генеральний директор Величко О.В. (сертифiкат аудитора серiя А № 005182, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 109 вiд 23.04.2002 року, продовжений рiшенням Аудиторської палати України № 249/3 вiд 26.04.2012 року до 23.04.2017 року; свiдоцтво Українського iнституту розвитку фондового ринку Київського нацiонального економiчного унiверситету про закiнчення курсiв та складання iспиту за програмою «Фондовий ринок та сучасний аудит фiнансової звiтностi професiйних учасникiв фондового ринку», видане Величко Ользi Володимирiвнi вiд 19.12.2013 року, протокол № 1, серiя АФР №13/00019) Дата аудиторського висновку: 10 квiтня 2017 року Адреса аудитора: м. Київ, пр. Бажана, буд.26, оф. 95 тел./факс: (044) 565-77-22, (044) 574-51-75 Роздiл «Звiт щодо фiнансової звiтностi» Основнi вiдомостi про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "МIСЬКБУДIНВЕСТ» (надалi – Товариство) наведено в Таблицi 1. Таблиця 1 Показник Значення Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "МIСЬКБУДIНВЕСТ» Скорочене найменування ТОВ "БК “МIСЬКБУДIНВЕСТ” Органiзацiйно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Код за ЄДРПОУ 31175387 Виписка з єдиного державного реєстру та дата реєстрацiї Включено до ЄДР 26 жовтня 2004 року за № 1 069 120 0000 001126 Мiсцезнаходження та юридична адреса 04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка, буд. 17 Генеральний директор Бадалов Олександр Сергiйович Головний бухгалтер Слободян Iрина Володимирiвна Лiцензiї Лiцензiя державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України - серiя АД № 040218 вiд 11 липня 2012 р., строк дiї з 11 липня 2012 р. по 11 липня 2017 р. Назва Товариства, його органiзацiйно-правова форма господарювання та види дiяльностi вiдповiдають Статуту та вiдображенi в звiтностi достовiрно. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, внутрiшнi положення Товариства. Аудиторами проведена аудиторська перевiрка у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 р. (в редакцiї Закону № 140-V вiд 14.09.2006 р. зi змiнами та доповненнями) та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема до МСА 700 «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 710 «Порiвняльна iнформацiя – вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актiв при аудитi фiнансової звiтностi», МСА 550 «Пов’язанi сторони», МСА 610 «Використання роботи внутрiшнiх аудиторiв», тощо. Перевiрка проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» № 3480-IV вiд 23.02.2006 р. (зi змiнами i доповненнями), Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» № 448/96-ВР вiд 30.10.1996 р. (зi змiнами та доповненнями), iнших законодавчих актiв України та нормативних документiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Перiод проведення перевiрки: з 14 березня 2017 року по 10 квiтня 2017 року. Роздiл «Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги» Висновки аудиторiв ґрунтуються на документах та iнформацiї, наданих Товариством в процесi виконання роботи. Аудитори не виключають наявностi документiв та iнформацiї, якi не були їм наданi, i якi б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовiрнiсть наданої для аудиторської перевiрки iнформацiї несуть вiдповiдальнiсть посадовi особи Товариства, якi надали таку iнформацiю. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена в усiх суттєвих умовах вiдповiдно до вимог Нацiонального Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 року № 73. Власний капiтал За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2016 року складає суму 280916 тис. грн. та має таку структуру: - статутний капiтал - 300000 тис. грн.; - непокритий збиток - 19084 тис. грн.. Капiталу в дооцiнках, додаткового капiталу та вилученого капiталу станом на 31 грудня 2016 року Товариство не має. Резервний капiтал, передбачений Статутом Товариства в розмiрi 25% вiд статутного капiталу, Товариством не створений. Нерозподiлений прибуток Товариства, який станом на 1 сiчня 2016 року складав 11183 тис. грн. (скоригований на 4 тис. грн.), перекритий збитками, отриманими вiд дiяльностi у 2016 роцi в сумi 30267 тис. грн.. Таким чином, станом на 31 грудня 2016 року непокритий збиток складав 19084 тис. грн.. На думку аудиторiв, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2016 року достовiрно. Статутний капiтал Аудитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства статутним документам. Частка держави в статутному капiталi Товариства вiдсутня. Для облiку статутного капiталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського облiку 401 «Статутний капiтал». Облiк власного капiталу ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.03.1999 року № 87. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ «МIСЬКБУДIНВЕСТ» створено внаслiдок перетворення Дочiрнього пiдприємства «Мiськбудiнвест» (код за ЄДРПОУ 31175387), та приєднання до його складу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробнича фiрма «Агропромсервiс – А» (код за ЄДРПОУ 22957847). Формування статутного капiталу Товариства наведено в Таблицi 2: Таблиця 2 Дата Вид та № документа Сума, грн. Учасник 25.05.2001 Платiжне доручення 110 30 000,00 ТОВ «Енвiл» 01.07.2004 Статутний капiтал ТОВ "ВФ "Агропромсервiс" 390,00 Дробот А.I. 01.07.2004 Статутний капiтал ТОВ "ВФ "Агропромсервiс" 1 260,00 Дробот В.I 01.04.2005 Прибутковий касовий ордер 1 350,00 Дробот В.I. 28.02.2008 Платiжне доручення 129 32 000,00 ТОВ «Енвiл» 14.06.2010 Платiжне доручення 559-594 70 052 040,00 ТОВ «Енвiл» 15.06.2010 Платiжне доручення 595-660 128 428 740,00 ТОВ «Енвiл» 15.06.2010 Платiжне доручення 662 1 459 220,00 ТОВ «Енвiл» 09.12.2011 Платiжне доручення 14437 - 4 000,00 ТОВ «Енвiл» 17.12.2012 Платiжне доручення 1991-1999 9 000 000,00 ТОВ «Енвiл» 17.12.2012 Платiжне доручення 11000-11043 44 000 000,00 ТОВ «Енвiл» 17.12.2012 Платiжне доручення 11566 770 000,00 ТОВ «Енвiл» 18.12.2012 Платiжне доручення 11044-11090 46 230 000,00 ТОВ «Енвiл» Всього 300 000 000,00 Вiдповiдно до редакцiї Статуту Товариства, затвердженого 03.12.2012 року, та який пройшов державну реєстрацiю змiн до установчих документiв за № 10691050023001126, учасниками Товариства є: Юридична особа - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕНВIЛ», зареєстроване Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 14.09.1999 р., за № 1 070 145 0000 044578, код ЄДРПОУ 30550772, мiсцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кiквiдзе, 18, фiзична особа - громадянин України Дробот Володимир Iванович, паспорт СО № 789905, виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi 07.02.2002 р., що мешкає за адресою: м. Київ, котедж № 17, вул. Курортна, 9, корп. 17, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб – платникiв 2356313597, фiзична особа - громадянин України Дробот Анатолiй Iванович, паспорт МЕ № 803953, виданий Оболонським РУГУ МВС України в м. Києвi 26.12.2006 р., що мешкає за адресою: м. Київ, котедж № 17, вул. Курортна, 9, корп.17, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб – платникiв 2484313395. Статутний капiтал, вiдповiдно до останньої редакцiї Статуту Товариства, яка пройшла державну реєстрацiю змiн до установчих документiв 1 грудня 2014 року за № 10691050026001126, станом на 1 сiчня 2016 року складав 300 000 тис. грн.. Статутний капiтал станом на 1 сiчня 2016 року розподiлений мiж учасниками у спiввiдношеннi, що характеризується даними таблицi № 3. Таблиця № 3 № п/п Учасники Загальна сума внеску (грн.) Частка в статутному фондi (%) 1 ТОВ "ЕНВIЛ" 299998000,00 99,99933 2 Дробот Володимир Iванович 1610,00 0,00054 3 Дробот Анатолiй Iванович 390,00 0,00013 Всього 300000000,00 100,0 На протязi 2016 року загальна сума Статутного капiталу не змiнювалась, таким чином, статутний капiтал станом на 31 грудня 2016 року склав 300 000 тис. грн.. Аудитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства статутним документам. На думку аудиторiв формування та сплата статутного капiталу Товариства в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Щодо вартостi чистих активiв Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2016 року становить 280916 тис. грн., що вiдповiдає пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату. Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485. Слiд зазначити, що вартiсть чистих активiв Товариства, яка складає 280916 тис. грн. станом на 31 грудня 2016 року, менша за розмiр статутного капiталу в розмiрi 300 000 тис. грн., що не вiдповiдає статтi 144 Цивiльного кодексу України. Стан бухгалтерського облiку Товариства Ведення бухгалтерського облiку вiдповiдає Нацiональним стандартам бухгалтерського облiку, забезпечує регулярний збiр i належну обробку iнформацiї, необхiдної для складання фiнансової звiтностi. Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов’язаного їх вiдображення. Облiк повнiстю автоматизований. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях. Пiд час перевiрки змiсту наданих бухгалтерських звiтних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов’язанi i тотожнi мiж собою, в цiлому вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий вплив на звiтнiсть. Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки окремих статей балансу, використанi керiвництвом Товариства, та зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. На основi проведених аудиторами тестiв встановлено, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться на Товариствi у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зi змiнами i доповненнями) (далi – Закон № 996), затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, наказу № 1 вiд 04.01.2016 року (надалi – Наказ про облiкову полiтику) та iнших законодавчих та нормативно – правових документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi. Капiтальнi iнвестицiї За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2016 року на балансi Товариства облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестицiї вартiстю 844907 тис грн., що в цiлому вiдповiдає даним бухгалтерського облiку. Нематерiальнi активи Первiсна вартiсть нематерiальних активiв Товариства станом на 31 грудня 2016 року складала 102 тис. грн., знос - 75 тис. грн., залишкова вартiсть, вiдповiдно, 27 тис. грн.. Сума нарахованого зносу нематерiальних активiв за 2016 рiк склала 17 тис. грн.. Вiдповiдно до пункту 11 Наказу про облiкову полiтику нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи здiйснюється прямолiнiйним методом. На думку аудитора, облiк нематерiальних активiв у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Наказу про облiкову полiтику, вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 8 «Нематерiальнi активи», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 р. № 242 (зi змiнами i доповненнями) (далi – П(С)БО 8). Основнi засоби та нематерiальнi активи За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2016 року на балансi облiковуються основнi засоби первiсною вартiстю 262933 тис. грн. Данi щодо основних засобiв Товариства наведено в Таблицi 4. Таблиця 4 Групи основних засобiв Залишок на 31 грудня 2016 (первiсна вартiсть, тис. грн.) Будинки, споруди та передавальнi пристрої 250 051 Машини та обладнання 6 894 Транспортнi засоби 3 826 Iнструменти, прилади та iнвентар 950 Iншi основнi засоби 1 182 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 30 Всього: 262 933 Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на 31 грудня 2016 року склала 69677 тис. грн.. Вiдповiдно до пункту 9 Наказу про облiкову полiтику нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється прямолiнiйним методом. Згiдно наданих на розгляд аудиторiв документiв нарахування амортизацiї вiдповiдає вимогам Наказу про облiкову полiтику та вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (iз змiнами i доповненнями) (далi – П(С)БО 7). Згiдно наданих на розгляд аудиторiв документiв нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв проводиться в розмiрi 100% вартостi такого об’єкту в першому мiсяцi його вiдпуску зi складу в експлуатацiю, що вiдповiдає вимогам Наказу про облiкову полiтику та вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (iз змiнами i доповненнями) (далi – П(С)БО 7). Аудитори зазначають про незмiннiсть визначеного методу протягом звiтного перiоду. Iнвентаризацiя основних засобiв станом на 31 грудня 2016 року проведена згiдно наказу № 2 вiд 03.01.2017 року. На думку аудиторiв, данi фiнансової звiтностi Товариства стосовно основних засобiв в цiлому вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО 7. Облiк запасiв За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2016 року на балансi облiковуються запаси, вартiстю 14015 тис. грн., в тому числi, вартiсть виробничих запасiв - 12716 тис. грн., вартiсть товарiв - 1299 тис. грн., що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Придбанi запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 9 «Запаси», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 року № 246 (зi змiнами i доповненнями) (далi - П(С)БО 9). Вiдповiдно до пункту 14 Наказу про облiкову полiтику методом оцiнки запасiв при вибуттi є iдентифiкована собiвартiсть вiдповiдної одиницi запасiв. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключаються зi складу активiв (списуються з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх фактичного використання. Списання запасiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами пiдприємства та затвердженi в установленому порядку. Аналiтичний облiк запасiв ведеться Товариством у вiдомостях по кожному виду запасiв окремо у розрiзi найменувань. Iнвентаризацiя запасiв станом на 31 грудня 2016 року проведена згiдно наказу № 2 вiд 03.01.2017 року. На думку аудиторiв, запаси Товариства класифiкованi i облiковуються вiдповiдно до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 (зi змiнами i доповненнями) (далi – Iнструкцiя № 291). Облiк запасiв на Товариствi здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi iз вимогами Наказу про облiкову полiтику та вимогами П(С)БО 9. Дебiторська заборгованiсть Станом на 31 грудня 2016 року на балансi Товариства не облiковується довгострокова дебiторська заборгованiсть, що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Поточна дебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2016 року складала 149427 тис. грн., що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Резерв сумнiвних боргiв у 2016 роцi не нараховувався, у фiнансовiй звiтностi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, вiдповiдно, не зменшена на суму резерву сумнiвних боргiв, що передбачено п.27 ПСБО 2 "Баланс". Сума дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами станом на 31 грудня 2016 року складала 58199 тис. грн., з бюджетом - 27 тис. грн., в тому числi, з податку на додану вартiсть - 15 тис. грн., з податку на прибуток - 7 тис. грн., зi збору за використання води - 2 тис. грн., з податку на нерухомiсть - 2 тис. грн., з податку на землю - 1 тис. грн., що вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31 грудня 2016 року становить 82389 тис. грн., що вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. До складу оборотних активiв станом на 31 грудня 2016 року вiднесена також вартiсть одержаних векселiв в розмiрi 4665 тис. грн.. На думку аудиторiв бухгалтерський облiк поточної дебiторської заборгованостi здiйснюється, в основному, Товариством вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р. № 237 (зi змiнами i доповненнями) та Наказу про облiкову полiтику. Фiнансовi iнвестицiї Товариство мало станом на 1 сiчня 2016 року довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi, у виглядi внескiв до статутних капiталiв пiдприємств на загальну суму 32 тис. грн.. До iнших довгострокових фiнансових iнвестицiй вiднесенi придбанi акцiї та iнвестицiйний сертифiкат на загальну суму 7723 тис. грн. Протягом 2016 року операцiй з довгостроковими фiнансовими iнвестицiями Товариство не здiйснювало. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковуються Товариством по собiвартостi. Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi, переоцiнка довгострокових фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства за методом участi в капiталi на пiдставi фiнансової звiтностi асоцiйованих пiдприємств за 2016 рiк не була здiйснена Товариством у 2016 роцi. Таким чином, оцiнка фiнансових iнвестицiй на дату балансу не вiдповiдає вимогам П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї”, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.2000 року № 91 зi змiнами та доповненнями, внесеними наказами Мiнфiну України № 304 вiд 30.11.2000 року та № 989 вiд 25.11.2002 року. Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31 грудня 2016 року складали 13222 тис. грн., до них вiднесенi акцiї, вартiстю 5219 тис. грн. та сертифiкати, вартiстю 8003 тис. грн.. Переоцiнка поточних фiнансових iнвестицiй у 2016 роцi не здiйснювалась. Протягом 2016 року операцiй з поточними або довгостроковими фiнансовими iнвестицiями Товариство не здiйснювало. У 2016 роцi Товариство не мало доходiв вiд довгострокових або поточних фiнансових iнвестицiй. Грошовi кошти Залишок грошових коштiв Товариства в нацiональнiй валютi станом на 31 грудня 2016 року склав 500934,69 грн., що вiдповiдає банкiвським випискам та даним, вiдображеним в фiнансовiй звiтностi Товариства. Iншi активи Iншi необоротнi активи станом на 31 грудня 2016 року на балансi Товариства не облiковувались, що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Iншi оборотнi активи облiковувались станом на 31 грудня 2016 року в розмiрi 23662 тис. грн., в тому числi, дебетове сальдо рахункiв 643 "Податкове зобов'язання" - 23348 тис. грн. та 644 "Податковий кредит - 310 тис. грн.. Довгостроковi зобов’язання та забезпечення Заборгованiсть Товариства з довгострокових кредитiв банку станом на 1 сiчня 2016 року складала 693374 тис. грн., протягом 2016 року кредити погашенi на суму 40985 тис. грн., таким чином, заборгованiсть з довгострокових кредитiв банку станом на 31 грудня 2016 року склала 652389 тис. грн., що складає 46,9 % активiв балансу Товариства. Кредити отриманi у 2008-2012 роках, строк погашення - 2017-2019 роки. Протягом 2016 року кредити Товариством не отримувались. До iнших довгострокових зобов’язань в розмiрi 54105 тис. грн. станом на 31 грудня 2016 року вiднесено вартiсть випущених дисконтних облiгацiй. Визнання, облiк та оцiнка поточних зобов’язань та забезпечень Товариства Аудиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов‘язань Товариства в цiлому вiдповiдають вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 р. № 20 (зi змiнами i доповненнями) та Наказу про облiкову полiтику. Короткостроковi кредити банкiв та поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов`язаннями не облiковуються на балансi Товариства станом на 31 грудня 2016 року, що в цiлому вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Заборгованiсть за виданими векселями станом на 31 грудня 2016 року склала 30492 тис. грн.. Поточнi кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2016 року склала 55543 тис. грн., в тому числi: заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 53754 тис. грн., заборгованiсть перед бюджетом - 550 тис. грн., за розрахунками зi страхування - 245 тис. грн., за розрахунками з оплати працi - 994 тис. грн.. Поточнi кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами станом на 31 грудня 2016 року склала 49683 тис. грн.. До поточних забезпечень вiднесений резерв коштiв на оплату вiдпусток, створений Товариством в сумi 217 тис. грн. станом на 1.01.2016 року. Протягом 2016 року нарахування до резерву склали 935 тис. грн., використаний резерв в розмiрi 622 тис. грн.. Таким чином, залишок резерву на оплату вiдпусток станом на 31 грудня 2016 року склав 530 тис. грн.. Iншi поточнi зобов’язання станом на 31 грудня 2016 року складали 268394 тис. грн., до iнших поточних зобов'язань вiднесена заборгованiсть Товариства у виглядi отриманих авансiв за будiвельними договорами до 1 сiчня 2016 року. Доходи майбутнiх перiодiв станом на 31 грудня 2016 р. на балансi Товариства не облiковуються, що вiдповiдає первинним документам та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. Доходи Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється на пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону № 996. За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах – ордерах та оборотно – сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства за 2016 рiк в цiлому вiдповiдають первинним документам. Бухгалтерський облiк доходiв здiйснюється Товариством на вiдповiдних субрахунках класу 7 «Доходи» в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 15 «Дохiд», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290 (зi змiнами i доповненнями) та Наказу про облiкову полiтику. Згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi величина чистого доходу Товариства вiд реалiзацiї продукцiї за 2016 рiк склала 220026 тис. грн., що на 5,4 % бiльше нiж у 2015 роцi, iншi операцiйнi доходи склали 31424 тис. грн., iншi фiнансовi доходи - 30 тис. грн., iнших доходiв у 2016 роцi Товариство не отримувало. Таким чином, за 2016 рiк отриманi доходи на загальну суму 251480 тис. грн.. На думку аудиторiв, бухгалтерський облiк iнших доходiв Товариства в усiх суттєвих аспектах ведеться у вiдповiдностi до норм П(С)БО 15"Дохiд". Витрати На думку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99 р. № 318 (зi змiнами i доповненнями). Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюється на пiдставi наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових документiв. За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам, в цiлому вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї Товариства за 2016 рiк склала 151394 тис. грн., адмiнiстративнi витрати - 38538 тис. грн., iншi операцiйнi витрати склали 36428 тис. грн., фiнансовi витрати - 55387 тис. грн.. Таким чином, витрати Товариства за 2016 рiк склали 281747 тис. грн.. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi Товариством за 2016 рiк не нараховувався у зв'язку зi збитковiстю дiяльностi. Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених Товариством у 2016 роцi, фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став збиток у розмiрi 30267 тис. грн.. Аудитори вважають, що звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Резервний капiтал Вiдповiдно до Статуту Товариство створює резервний капiтал в розмiрi 25% статутного капiталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного капiталу становить 5% суми чистого прибутку. В 2016 роцi вiдрахувань до резервного капiталу Товариство не проводило, що в цiлому вiдповiдає даним первинних документiв, даним реєстрiв аналiтичного i синтетичного облiку та статутним документам. Резервний капiтал, передбачений Статутом Товариства не створений (при наявностi прибутку у 2015 роцi), що суперечить статтi 14 Закону про Господарськi товариства № 1576-12 вiд 19.09.1991 року. Не змiнюючи нашої думки стосовно достовiрностi в усiх суттєвих аспектах фiнансових звiтiв Товариства за 2016 рiк, вважаємо за необхiдне навести iншу особливу iнформацiю про про Товариство, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV: вiдповiдно до рiшення загальних зборiв учасникiв (протокол № 58/16 вiд 31 травня 2016 року) 31 травня 2016 року наказом № 46-к звiльнено генерального директора Чеберяка В.Б. та 1 червня 2016 року приступив до виконання обов'язкiв генерального директора Дробот А.I. згiдно з наказом № 9-к вiд 1.06.2016; вiдповiдно до рiшення загальних зборiв учасникiв (протокол № 92/16 вiд 20 вересня 2016 року) 20 вересня 2016 року на пiдставi наказу № 64-к вiд 20 вересня 2016 року був звiльнений генеральний директор Дробот Анатолiй Iванович та 21 вересня 2016 року приступив до обов'язкiв генерального директора Бадалов Олександр Сергiйович (наказ № 63-к вiд 21.09.2016). Виконання значних правочинiв Аудиторами проведено аудит щодо вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть яких становить вiд 10 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В звiтному перiодi вчинення значного правочину не проводилось. Стан корпоративного управлiння З метою висловлення аудиторської думки щодо стану корпоративного управлiння ми ознайомились й проаналiзували органiзацiйно-розпорядчу документацiю та установчi документи Товариства. Вищим органом Товариства рiшень про зменшення розмiру статутного капiталу, про припинення, банкрутство у перiодi що перевiрявся, не приймалось. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»), не виявлено. Ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi») аудитором не виявлено. Довiдка про фiнансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "МIСЬКБУДIНВЕСТ» станом на 31 грудня 2016 року Аналiз фiнансового стану Товариства проведено на пiдставi даних форми № 1 «Баланс» станом на 31 грудня 2016 року та форми № 2 «Звiт про фiнансовi результати» за 2016 рiк. На пiдставi даних фiнансової звiтностi Товариства аудиторами були розрахованi окремi фiнансовi показники, якi наведенi в Таблицi 5. Таблиця 5 Показник Формула розрахунку Значення показника 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Коефiцiєнт лiквiдностi Ф1 (р1160+р1165) / Ф1 (р1695-р1665-р1660) 0,044 0,034 Коефiцiент абсолютної лiквiдностi Ф1 р1165 / Ф1 р1695 0,004 0,001 Коефiцiєнт покриття Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1695-р1665-р1660) 1,173 0,856 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + р1695-р1665-р1660) 0,341 0,312 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi(платоспроможностi, автономiї) Ф1 р1495 / Ф1 р1300 0,218 0,202 Коефiцiєнт спiввiдношення залученого i власного капiталу Ф1 (р1595+р1695) / Ф1 р1495 3,587 3,955 Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) Ф1 (р1195-р1170) – Ф1 (р1695-р1665-р1660) 56007 -58005 Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф2 р2465 / Ф1 (р. 1300 (гр.3) + р. 1300 (гр. 4))/2 0,003 -0,021 Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi Ф1 р1495 / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + р1695-р1665-р1660) 0,279 0,253 Коефiцiент забезпеченостi власними оборотними засобами Ф1 (р.1495-р1095) / р1195 -1,934 -2,210 Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналiзу фiнансового стану можемо зробити висновок, що станом на 31 грудня 2016 року фiнансовий стан Товариства задовiльний. Данi показники, що характеризують фiнансовий стан та платоспроможнiсть Товариства станом на 31 грудня 2016 року, свiдчить про подальшу можливiсть безперервного функцiонування Товариства як суб’єкта господарювання. Аудиторами не виявлено iснування подiй або умов та вiдповiдних дiлових ризикiв, якi можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть суб’єкта господарювання продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi ( МСА 570 «Безперервнiсть»). Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в Таблицi 6 Таблиця 6 № п/п Показник Значення 1 Повне найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Iмона-Аудит», 23500277 2 Номер та дата Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Свiдоцтво № 0791, видано рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 року № 98, продовжено рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.09.2015 року, № 315/3 до 24.09.2020 року; Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 341 вiд 25.01.2016 року (Серiя та номер Свiдоцтва П 000341); свiдоцтво дiйсне до 24.09.2020 року. 3 Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ Аудитор – Величко Ольга Володимирiвна, сертифiкат аудитора серiя А № 005182, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 109 вiд 23.04.2002 року, продовжений рiшенням Аудиторської палати України № 249/3 вiд 26.04.2012 року до 23.04.2017 року. 4 Мiсцезнаходження та фактичне мiсце розташування м. Київ, проспект Бажана, буд. 26 офiс 95 5 Телефон/ факс +38(044) 565-77-22, +38 (044) 565-99-99 Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту. Згiдно з Договором № __ вiд _______ року ТОВ «Аудиторська фiрма «Iмона – Аудит» проведено незалежну аудиторську перевiрку первинних та установчих документiв, бухгалтерського облiку та рiчних фiнансових звiтiв у складi: • Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, • Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2016 рiк, • Звiту про рух грошових коштiв за 2016 рiк, • Звiту про власний капiтал за 2016 рiк, • Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "МIСЬКБУДIНВЕСТ» на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству i встановленим нормативам. Термiн проведення перевiрки 14 березня 2017 року – 10 квiтня 2017 року
--
--
--