ТОВ "БК "Міськбудінвест"

Код за ЄДРПОУ: 31175387
Телефон: 044-463-94-30
e-mail: mbi@bigmir.net
Юридична адреса: 04073, м. Київ, вул. Скляренка, 17
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бадалов Олександр Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 359585, 25.04.2000, Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження*** 1965
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "БК "Мiськбудiнвест", директор з виробництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.09.2016, до переобрання
9) опис Посадовi обов"язки та повноваження визначенi статутом емiтента та його штатним розкладом. Винагороди не виплачувалися. Посад в iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не ни не має. Загальний стаж роботи складає 35 роки. Протягом останнiх 5 рокiв працював на наступних посадах: 19.12.2011-23.05.2014 р.р. - головний iнженер ТОВ "КАН Строй"; 26.05.2014-11.06.2015 р.р. - начальник будiвельно-монтажного комплексу ТОВ "Канбуд"; 12.06.2015-31.03.2016 р.р. - головний iнженер ТОВ "Столичний союз" 04.04.2016 - 20.09.2016 р.р. - директор з виробництва ТОВ "БК "Мiськбудiнвест"


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Слободян Iрина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 379356, 24.12.1996, Ленiградським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження*** 1967
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ДП "Мiськбудiнвест", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.07.2004, безстроково
9) опис Посадовi обов"язки та повноваження визначенi штатним розкладом емiтента. Винагороди не виплачувалися. Посад в iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний робочий стаж керi складає 31 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працює на посадi головного бухгалтера емiтента


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.